Telefon

!
Play-me n° 995

Telefon

SK3601
Die-cast # 9637

Telefon

SK3602
Die-cast # 9637

Telefon

SK3603
Old-fashioned # 6023

Wandtelefon

SK3604
Old-fashioned # 6002

Tischtelefon

SK3605
Die-cast # 8752

Tischtelefon

SK3606
Play-me # 959

Telefon

SK3607
Zinc-alloy # 1144

Telefon

SK3608
Zinc-alloy # 1195

Telefon

SK3610
Die-cast # 170

London Telefon

SK3611
Die-cast # 391

Telefon

SK3612
Die-cast # 608

London Telefon

SK3613
Zinc-alloy 1874

Telefon

SK3609